Master Gichin Funakoshi - circa 1955

Sensei John Nunez - Chief Instrutor BSKA