Gichin Funakoshi
Master Gichin Funakoshi

John Nunez
Sensei John Nunez