Calligraphy by Teruyuki Okazaki

Dojo Kun - (Dojo Philosophy or Precepts)
Japanese: Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsuto nuru koto.
Japanese Transliteration: Shtots! Jeenkaku kansay nee / sto muru koto.
English translation: "Seek perfection of character."


Japanese: Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto.
Japanese Transliteration: Shtots! Mahkoto no meechee o / mahmoru koto.
English translation: "Be faithful."


Japanese: Hitotsu! Do ryoku no seishin o yashinau koto.
Japanese Transliteration: Shtots! Do ryooku no saysheen o / yashinow koto.
English translation: "Endeavor."


Japanese: Hitotsu! Rei gi o omonzuru koto.
Japanese Transliteration: Shtots! Ray gi o / omonzuru koto.
English translation: "Respect others."


Japanese: Hitotsu! Kekki no you o imashi muru koto.
Japanese Transliteration: Shtots! Keh'key no you o / imashimuru koto.
English translation: "Refrain from violent behavior."

 

Listen to the Dojo Kun audio file.
Original File
Mirror 1